הסכם שימוש באתר ורישום לשרותי החברה

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר winnerslife.co.il (להלן: "האתר"), לרבות בקשות לקבלת מידע ו/או הנחות ו/או הרשמה לסדנאות / הרצאות ו/או רכישת מוצרים אינטרנטיים (להלן: "ההרשמה"), 
של חברת  WINNERSLife  (להלן: "החברה"), מצריכים מסירת מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך,
כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך ו/או מידע אחר המתחייב מאופי השירות.
השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לסיים את הליך ההרשמה
ו/או לקבל את המידע ו/או השירות/המוצר המבוקש.


מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה (מלבד פרטי כרטיס אשראי), יישמרו במאגר המידע של החברה.
אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל לסיים את הליך ההרשמה ו/או לקבל את השירות המבוקש.


הסרה ממאגר המידע

בכל שלב תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה על ידי לחיצה על קישור המופיע בראש כל אי-מייל הנשלח אליך,
או לשלוח בקשה להסרה דרך טופס הקשר בלשונית יצירת קשר באתר


השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית,
ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד.

החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:


מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר.

כמו כן תהיה רשאית החברה להעביר את המידע לצדדים שלישיים ולפעול במקרים הבאים כדלקמן:


מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון


זכויות יוצרים

כל התכנים המופיעים באתר כפופים לזכויות יוצרים. לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בתכני האתר ותכני החברה שייכות לחברה ועילאי מיכאלי.
זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"),
אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, 
או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.


רישום לסדנאות/הרצאות

 1. ניתן להירשם לסדנאות / הרצאות באמצעות רישום באתר או בטלפון וביצוע תשלום בכרטיס אשראי (להלן: "מצטרף").
  הצטרפות לחלק מהסדנאות כפופה לכללי טופס ההצטרפות כפי שיופיע בסדנאות הרלוונטיות.
  בכל מקרה בו יש פער בכתובים בין הסכם זה לבין הסכם מאוחר יותר, לגבי מדיניות הביטול,
  ההסכם הקובע הוא ההסכם שהיה במועד רכישת השרות וחיוב כרטיס האשראי.
 2. כל משתמש רשאי להירשם לסדנאות/הרצאות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  a. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס,
  יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
  b. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  c.  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  d. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל
 3. מיד לאחר ביצוע הרישום והתשלום תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי,
  תינתן לך הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך התשלום.
 4. חשוב להבהיר, כי על השימוש בכרטיס אשראי להתבצע על פי הוראות חברות כרטיסי האשראי וכי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן,
  צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה
  ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
  יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
  לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה,
  תהיה החברה זכאיות לבטל את ההרשמה.


הצהרת תוצאות

התוצאות המתוארות בעדויות השונות מייצגות עדויות תוצאות אישיות.
התוצאות משתנות בהתאם להשקעת הזמן האישית ויישום הטכניקות הנלמדות.
התוכנית מתאימה לאלו המוכנים להשקיע לפחות שעה ממוצע ביום ליישום הטכניקות הנלמדות.
לא ניתן בשום מקרה להבטיח תוצאות מראש, לא במהלך התוכנית (או פגישה אישית) ולא אחריה.

ניתן לקרוא הצהרת תוצאות של תוכנית צופן קוד החיים בקישור זה


מדיניות ביטול הרשמה

 1. מצטרף יהיה רשאי לבטל את הרשמתו לסדנה / הרצאה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה באתר או בטלפון,
  ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 14 ימי עבודה, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמורה הסדנה / הרצאה להתחיל.
  המצטרף זכאי ליהנות ממדיניות האחריות, במידה וקיימת, בכל שרות.
  למען הסר ספק, ביטול הרשמה / השתתפות והחזר כספי לאחר תחילת השרות לא אפשריים, אלא על פי מדיניות האחריות.
 2. ביטול ההרשמה יעשה בכתב באמצעות דואר רשום לכתובת: ת.ד. 10596 רמת-גן מיקוד 52005.

  לאחר ביטול, על פי הסכם זה, של הרשמה שבוצעה דרך האתר או בטלפון, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,
  את אותו חלק ששולם על ידי המצטרף.
  החברה תהיה רשאית לגבות במקרה כזה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הסדנה / הרצאה או 100 שקלים חדשים,
  לפי הגבוה מביניהם + עמלת כרטיס אשראי במידה ושולם בו.
  ההחזר ישלח בצ'ק או בזיכוי של כרטיס האשראי באמצעותו שילם המצטרף.


אבטחת
קניה

כל מערכת התשלומים מאובטחת ע”י חברת “קארדקום” העומדת בסטנדרטים ובתקני האבטחה של חברות כרטיסי האשראי.

פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים כלל במערכת, אלא מועברים מיד בעת התשלום לחברת הסליקה בצורה מוצפנת ומאובטחת.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית,
ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.


הערה מיוחדת לגבי ילדים

אנו מבקשים שקטינים (מתחת לגיל 18) לא ישלחו מידע אישי אלינו. אם אתה קטין, אתה יכול להשתמש באתר זה רק ברשות,
והדרכה של ההורים או האפוטרופוסים שלך.

 

הגבלת אחריות למידע ושירותים המוצגים באתר

כל המידע, המוצרים, השירותים, חומרים שיווקיים והגרפיקה הנלווית הכלולים ו/או המוצעים באתר אינטרנט זה (להלן: "השירות" ) מוצע לציבור "כמות שהוא" (As Is ).

השירות ניתן לצרכים אינפורמטיביים בלבד ואינו מהווה טיפול רפואי, פסיכותרפיה או טיפול כלשהו בתחום בריאות הנפש או תחום אחר,
ואינו מהווה תחליף להם.

השירות אינו מיועד לשמש או להיות תחליף לאבחון, טיפול ו/או ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע החלטות בתחום הבריאות מכל סוג, התקשרויות,
פעולות ו/או עסקאות כלשהן, אלא רק לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע"י מומחים בתחום הרלוונטי.
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או נציגיה פטורים בכל תנאי ובכל זמן מאחריות לתוצאות השימוש בשירות או לטעויות, אי-דיוקים או לשגיאות בחומר המוצג באתר.

החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר ו/או בשירות באתר זה לרבות כל שינוי שבוצע על ידה ו/או על ידי המשתמש באתר או על ידי כל צד ג'.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע ו/או בשירות באתר זה.


הצהרת המשתמש

ידוע לי כי המידע והשירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה לי טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או נציגיה בגין אופיים של השירותים שמציע האתר.
השימוש באתר ייעשה על אחריותי המלאה והבלעדית.

אני מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמי בלבד את כל האחריות. מובהר, למען הסר ספק כי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או נציגיה 
אינם ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כלשהו.


בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה
לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר,
תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט
וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב.
הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור,
לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה,
מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך בעיר תל-אביב בישראל.


שינוי בתנאים ובהתניות

החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר ובשירותי החברה.
השינויים יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. השינויים יעודכנו אונליין באתר בלבד.
המשתמש לא יקבל הודעה על השינוי באי-מייל או דרך כל התקשרות אחרת.
לכן מומלץ לקרוא שוב באופן שוטף באתר את הסכם שימוש באתר ורישום לשרותי החברה.
שימושך באתר מהווה הסכמה לכל השינויים

לגבי כל שאלה או הצעה נשמח לפנייתך בטלפון 03-6969221 או דרך טופס הקשר בלשונית יצירת קשר באתר.